Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.314 tài liệu, 523 tuyển tập từ 11.716 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Department of Chemistry University of Utah
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: