Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.283 tài liệu, 522 tuyển tập từ 9.472 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
University of Illinois at Urbana-Champaign
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: