Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.233 tài liệu, 524 tuyển tập từ 12.140 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
University of Illinois at Urbana-Champaign
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Carnegie Mellon University, School of Computer Science

Hỗ trợ phát triển: