Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.177 tài liệu, 518 tuyển tập từ 7.953 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Department of Chemistry University of Utah
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ phát triển: