Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.214 tài liệu, 523 tuyển tập từ 12.140 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
University of Illinois at Urbana-Champaign
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Hỗ trợ phát triển: