Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.230 tài liệu, 524 tuyển tập từ 12.136 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
University of Illinois at Urbana-Champaign
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Department of Chemistry University of Utah
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history

Hỗ trợ phát triển: