Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.214 tài liệu, 523 tuyển tập từ 12.140 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
University of Illinois at Urbana-Champaign
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: