Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.346 tài liệu, 523 tuyển tập từ 10.949 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Department of Chemistry University of Utah
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Hỗ trợ phát triển: