Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.324 tài liệu, 523 tuyển tập từ 11.348 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Jordan Creek Plaza PO Box 490 Solon, IA 52333
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hỗ trợ phát triển: