Giáo trình

Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Business

Phân loại chi phí kinh doanh

Phân loại chi phí kinh doanh

- Tuỳ theo mục tiêu của quản lý mà có cánh phân loại chi phí khác nhau

Phân loại chi phí kinh doanh theo tính chất của các khoản chi phí phát sinh.

- Tiền lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp.

-tiền về cung cấp dịch vụ, lao vụ cho các nghành kinh tế khác nhau .

- Hao phí vật tư doanh nghiệp thương mại bao gồm các khoản tiền khấu hao TSCĐ, hao phí nguyên liệu, vật liệu bao gói, bảo quản.

- Hoa hụt hàng hoá là khoản chi phí phát sinh về hao hụt tự nhiên của hàng hoá kinh doanh do điều kiện tự nhiên và tính chất lý hoá trong quá trình bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ hàng hoá.

- Các khoản chi phí khác.

Phân loại chi phí kinh doanh nghiệp theo nội dung kinh tế của chi phí.

-Chi phí vận chuyển hàng hoá.

-Chi phí về thu mua, bảo quản và tiêu thụ hàng hoá. Thuộc nhóm này gồm:

+ Tiền lương và các khoản bảo hiểm.

+ Tiền thuê nhà cửa, công cụ lao động dùng cho mua bán và quản lý hàng hoá.

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ.

+ Trừ dần công cụ nhỏ.

+ Chi phí phân loại bao bì, đóng gói hàng hoá và bảo quản hàng hoá.

+ Chi phí về nguyên liệu, vật liệu, điện nước...

+ Chi phí quảng cáo.

+ Chi phí đạo tạo cán bộ ngắn hạn.

+ chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá.

+ Chi phí hoa hồng trả cho các đại lý

+ Các chi phí khác.

+ Hao hụt tự nhiên

+ Chi phí quản lý hành chính doanh nghiệp như lương, phụ cấp khấu hao TSCĐ...

Phân loại chi phí kinh doanh theo yêu cầu quản lý tài chính và hoạch toán.

- Chi phí mua hàng.

- Chi phí bán hàng bao gồm:

+ Chi phí nhân viên bán hàng .

+ Chi phí vật liệu bao bì.

+ Chi phí dụng cụ đồ dùng phục vụ bán hàng.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản hàng hoá.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài.

+ Các chi phí khác.

-Chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm.

+ Chi phí nhân viên quản lý.

+ Chi phí vật liệu quản lý .

+ Chi phí đồ dùng văn phòng.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý chung.

+ Thuế, phí và lệ phí.

+ Chi phí về dịch vụ mua ngoài.

+ Các chi phí bằng tiền khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là bộ phận chi phí gián tiếp nằm trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Phân loại chi phí kinh doanh theo tính chất biến đổi của chi phí so với mức lưu chuyển hàng hoá.

-Chi phí cố định là những khoản chi phí phát sinh trong kỳ không thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể khi mức lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thương mại thay đổi. Chi phí này bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, tièn thuê kho hàng, cửa hàng trong một thời kỳ, lương cán bộ gián tiếp.

-Chi phí biến đổi là những khoản chi phí thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của mức lưu chuyển hàng hoá. Thuộc nhóm này bao gồm chi phí về bao bì vật liệu đóng gói, lương cán bộ trực tiếp, lương khoán thu nhập, chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí vận chuyển bảo quản.

-Ngoài những cách phân loại chi phí kinh doanh đã nêu, doanh nghiệp có thể tiến hành phân loại theo những tiêu thức khác nhau như chi phí trực tiếp, gián tiếp, chi phí định mức , chi phí thực tế ...

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự