Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.268 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.482 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: