Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.224 tài liệu, 523 tuyển tập từ 12.235 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Department of Chemistry University of Utah
Jordan Creek Plaza PO Box 490 Solon, IA 52333

Hỗ trợ phát triển: