Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.235 tài liệu, 525 tuyển tập từ 12.476 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ phát triển: