Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.242 tài liệu, 525 tuyển tập từ 12.974 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: