Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.246 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.143 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Department of Chemistry University of Utah
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: