Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.226 tài liệu, 525 tuyển tập từ 12.712 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Department of Chemistry University of Utah

Hỗ trợ phát triển: