Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.268 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.483 tác giả

TÀI LIỆU TIÊU BIỂU


Science and Technology

Làm thế nào thiết kế một hệ thống tập tin dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, phản ánh đầy đủ các mối quan hệ dữ liệu là mục tiêu của môn học cơ sở dữ liệu. Làm thế nào để một cơ sở dữ liệu luôn nhất quán trong suốt thời gian sống của nó là mục tiêu của môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Người học được yêu cầu: - Nắm vững các vấn đề có thể gặp khi xây dựng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các giải pháp, các kỹ thuật giải quyết các vấn đề đó. - Có thể vận dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học trong việc thiết kế, xây dựng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.


Arts

Staying on Top When Your World’s Upside Down is a completely different book than the original 1996 edition. Instead of 1001 bite-sized bits of advice, this version features 101 short chapters. Each chapter is introduced by a brief excerpt from a book written by one of the 101 people I think of as my co-authors because they each have something important to say about coping with, and emerging stronger from, hard times. I hope you will be inspired to read some of these books as well – think of it as homework. Your world will turn upside down. Following the advice in this book will help you make sure that when it does, you come out on top.


Social Sciences

“Về khuôn mặt mới của Giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam” là tập hợp các bài viết của GS. Phạm Phụ trong gần 10 năm qua. 10 năm qua là giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới cơ bản GDĐH ở Việt Nam và cũng là thời kỳ có nhiều thay đổi trong triết lý GDĐH trên thế giới. Trong bối cảnh đó, phải có tư duy mới và đương nhiên cũng phải có những dòng ý kiến khác nhau. Do vậy, phát biểu ý kiến riêng trong giai đoạn này luôn có “rủi ro”. Trước hết, rất mừng là GS Phạm Phụ đã không tránh né các “rủi ro” đó.... (trích lời giới thiệu của GS. Tiến sỹ giáo dục Dương Thiệu Tống)


Science and Technology

Các khái niệm liên quan đến mạng máy tính. Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong mạng máy tính. Nguyên tắc thiết kế phân tầng trong các hệ thống mạng máy tính. Chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong một hệ thống mạng máy tính. Các giao thức thường được sử dụng trong mạng máy tính.


TÁC GIẢ TIÊU BIỂU


Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

University of Illinois at Urbana-Champaign

Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Jordan Creek Plaza PO Box 490 Solon, IA 52333