Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.290 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.484 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hỗ trợ phát triển: