Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.273 tài liệu, 526 tuyển tập từ 13.439 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history

Hỗ trợ phát triển: