Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.224 tài liệu, 525 tuyển tập từ 12.524 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
University of Illinois at Urbana-Champaign
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hỗ trợ phát triển: