Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.250 tài liệu, 525 tuyển tập từ 12.508 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural history
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Department of Chemistry University of Utah
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ phát triển: