Nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều

Khảo sát chi tiết nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều, vì đây là nhóm đối xứng rất thường gặp trong nhiều lĩnh vực ...

Thông tư số 30-2004/tt-btnmt về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tư số 30-2004/tt-btnmt về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ