Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm

Nghiên cứu các phương pháp tìm kiếm kinh nghiệm (tìm kiếm heuristic), đó là các phương pháp sử dụng hàm đánh giá để hướng dẫn sự tìm kiếm.

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ