Công việc cần làm và các báo cáo phải nộp trước và sau ngày kết thúc năm tài chinh

Những tháng cuối năm là những tháng có doanh thu cao nhất (sức mua dịp Tết tăng, dự trữ hàng qua Tết sản xuất) nên lượng chứng từ cũng tăng đột biến, khiến công việc của kế toán cũng vì thế mà bị đội lên.

Công việc của kế toán công nợ là gì, làm gì để quản lý công nợ hiệu quả?

Quản trị dòng tiền luôn là một vấn đề làm đau đầu không ít các doanh nghiệp- Một tác nhân quan trọng tác động đến dòng tiền đó là việc quản lý các khoản phải thu của doanh nghiệp, kế toán có tốt hay không.

An toàn sinh học phòng xét nghiệm - Bài giảng viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Quy tắc thực hành phòng xét nghiệm an toàn sinh học bao gồm các biện pháp thực hành và quy trình phòng thí nghiệm chủ yếu nhất, trên cơ sở các kỹ thuật vi sinh vật an toàn Kỹ thuật thực hành vi sinh vật an toàn và quy trình thực hành phòng xét nghiệm tiêu chuẩn là cơ sở đảm bảo an toàn phòng xét nghiệm. Các trang thiết bị an toàn chuyên dụng trong phòng xét nghiệm chỉ là các yếu tố bổ trợ thêm, không thay thế được các quy trình thực hành thích hợp.

Miracles Are Made To Be Shared

Whatever you most need in life, the best way for you to get it is to help someone else get it who needs it even more than you do.

Commitment Is The Foundation Of Perseverance

Especially over the long term, you can do more than you think you can do. don’t cheat yourself by settling for anemic goals.

Take Your Purpose Seriously

If you dont take your purpose seriously, how can you expect that anyone else will?

A Lucky Coin Is What You Make Of It

Whether something is a random coincidence or a meaningful connection depends upon how you choose to interpret it.

Don’t Go It Alone

SIMPLIFY YOUR LIFE BY DOING WHAT YOU’RE GOOD AT AND GETTING HELP FOR WHAT YOU’RE NOT GOOD AT.

Obstacles Are What You See When You Take Your Eyes Off Your Goals

KEEP A FOCUS ON YOUR REAL GOALS BY CREATING A MENTAL IMAGE OF THEIR ACHIEVEMENT SO REAL AND TANGIBLE THAT THEY BECOME MEMORIES OF THE FUTURE.

Accept Adversity And It Becomes A Teacher

ADVERSITY IS A QUIET TEACHER. YOU MUST PROBE IT FOR THE MEANING IT CONTAINS, AND INTERPRET THE SUBTLE ANSWERS WITH WHICH IT WILL RESPOND.

Dream Emotionally, Think Rationally

EFFECTIVE ENTHUSIASM IS THE MARRIAGE OF EMOTIONAL ENERGY AND DISCIPLINED INTELLECT. LIKE HAVING COURAGE, WHETHER OR NOT WE HAVE ENTHUSIASM IS A PERSONAL CHOICE.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics