Giáo trình: Năng lượng mặt trời

Vũ trụ mà ta biết bao gồm vô số các vì sao. Mỗi vì sao là một thiên thể phát sáng, như mặt trời của chúng ta.Quay quanh ...

Giáo trình Microsoft Producer

Giáo trình Microsoft Producer - Viện CNTT - ĐHQG Hà Nội

Nghề Nuôi Lươn

Lươn là một loài thủy sản dễ nuôi. Ta nuôi nhiều hay nuôi ít đều được. Ở đâu cũng có thể tổ chức nuôi lươn. Trẻ em, người ...

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

MÔI TRƯỜNG : là tập hợp tất cả các thành phần vật chất bao quanh sự vật có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát ...

Tạp chí Xã Hội Học - Năm 2002

Tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội (bao hàm cả sự công bằng xã hội), là hai mặt của một vấn đề - vấn đề phát ...

An interference localized surface plasmon resonance nanosensor tailored for the detection of specific biomolecular interactions

Ha Minh Hiep, Hiroyuki Yoshikawa and Eiichi Tamiya Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan In this paper, we present an ...

Lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó ...

Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển đông

Biến động thời gian và không gian của mực nước biển là một hiện tượng tự nhiên cớ quy mô to lớn ảnh hưởng một cách trực quan ...

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Các đề tài nghiên cứu về người lao động nói chung, giai cấp công nhân nói riêng, đặc biệt là đội ngũ công nhân thủ đô cho thấy: ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ