Nguyên lý kế toán

Có nhiều khái niệm khác nhau về kế toán. Tuy nhiên các khái niệm này đều xoay quanh hai khía cạnh: Khía cạnh khoa học và khía cạnh ...

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Triết học Mác - Lênin

Nghiên cứu khái niệm và nguồn gốc của triết học cho chúng ta hiểu được Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con ...

Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất

Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất.

Giáo trình công nghệ chuyển gen ở động vật và thực vật

Những bước phát triển của công nghệ chuyển gen vào thực vật bắt nguồn từ những thành công của công nghệ chuyển gen vào động vật. Kể từ ...

tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vi khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ