Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam

Luận án ‘‘NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG KHÍ HÓA LỎNG (LPG) Ở VIỆT NAM ‘’ được thực hiện ...

Video Processing

The course includes: Overview Quality Enhancement for Compressed Images and Videos Overview of Video processing Super-Resolution for Images and Video Iterative Techniques for Image Interpolation Motion Compensated Frame ...

Giáo trình chính phủ điện tử

CNTT và truyền thông (CNTT - TT) đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, làm biến đổi sâu sắc ...

Logic học

Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người, quá trình đó diễn ra “từ trực quan sinh động đến tư ...

Kế toán – kiểm toán ngân hàng

Khái nịêm – bản chất kiểm toán. KN: Là một quá trình do các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu ...

Tin học căn bản

Tin: bao gồm cảm nhận, suy đoán, nhận thức, biểu hiện của con người tại một thời điểm nhất định về một hiện tượng, sự kiện, sự vật ...

Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ