Cấu Trúc Dữ Liệu

Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành: Khoa học máy tính, Hệ thông thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông,...Có ...

Phát triển kỹ năng quản trị

Ngày nay, các tập đoàn lớn của Mỹ đã khám phá ra sức mạnh to lớn trong việc phát triển kỹ năng tự nhận thức của các nhà ...

Cấu Trúc Dữ Liệu

Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành: Khoa học máy tính, Hệ thông thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông,...Có ...

Bài Giảng Môn Học Phân Tích Và Thiết Kế Thuật Toán

Học phần “Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán” được viết cho sinh viên khoa CNTT sau khi đã học xong các học phần: CẤU ...

Thí nghiệm vật lý phổ thông

Hiện nay chúng ta đang thực hiện việc đổi mới rất mạnh mẽ về nội dung và phương pháp dạy học ở bậc trung học phổ thông. Đối ...

Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Quản lý là sự tác động của chủ thể lên đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường ...

Marketting Kỹ nghệ

Có nhiều định nghĩa khác nhau về marketing. Theo cách định nghĩa chung nhất, marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoảt mãn những nhu ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ