Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

Theo quan điểm của Taylo thì : “ Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ ...

Tạp chí xã hội học số 4 năm 2005

Kỷ niệm 20 năm Viện Xã hội học (1983-2003), là dịp nhìn lại những hướng nghiên cứu của Viện. Bài viết làm điều này với một hướng nghiên ...

Lý luận chung về công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó ...

Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp kinh doanh

Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp kinh doanh.

Giáo trình Đo lường nhiệt

Giáo trình Đo lường nhiệt PGS.TS Hoàng Dương Hùng Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.

Đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ