Tạp chí xã hội học số 3 năm 2005

Theo cách nghĩ của chủ nghĩa tư bản về xã hội những hiện thực đó tồn tại song song với nhau hoặc cùng chuyển động trong một thế ...

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng)

Thực tập môn nấm học

Nhằm mục đích cung cấp thêm những kiến thức cơ bản để sinh viên học tập tốt môn Lý thuyết NẤM HỌC, phần thực tập xây dựng từng ...

Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật lý lượng tử

Tất cả các hệ lượng tử đều có tính chất đối xứng rất đẹp là hệ quả của sự bất biến Lagrangian hoặc Hamiltonian đối với các nhóm ...

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Ngày nay, tất cả các nước phát triển đều phụ thuộc chủ yếu vào các hệ thống phần mềm. Và càng ngày càng có nhiều hệ thống được ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ