Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Bài tập áp dụng Socket

Tác giả: unknown

Bài tập áp dụng Socket

Chủ đề 1: Client ở chế độ có nối kết

Mục đích:

Viết các chương trình Client nối kết đến các server theo các Protocol chuẩn.

Yêu cầu

Sinh viên thực hiện các bài tập sau

  • Bài 1 :  Viết chương trình nhận đối số là một URL. Nối kết đến Web Server trong URL nhận được, lấy trang web về và in ra màn hình theo dạng textfile (html).

Chủ đề 2: Client - Server chế độ có nối kết

Mục đích:

  • Viết các chương trình Client -Server theo chế độ có nối kết.

Yêu cầu

Sinh viên thực hiện các bài tập sau, với mỗi bài tập hãy thiêt kế một Server phục vụ ở chế độ tuần tự và một Server phục vụ ở chế độ song song.

  • Bài 1: Viết chương trình theo mô hình Client-Server sử dụng dụng Socket ở chế độ có nối kết. Trong đó :+ Server làm nhiệm vụ đọc một ký tự số từ '0' đến '9'.( Ví dụ : nhận số 0 : trả về "khong" , 1 : trả về "một" ; ... ... 9 : trả về "chín", nếu nhận ký tự khác số thì trả về "Không phải số nguyên" ). + Client sẽ nhập vào 1 ký tự, gửi qua Server, nhận kết quả trả về từ Server và thể hiện lên màn hình
  • Bài 2: Viết chương trình theo mô hình Client-Server sử dụng Socket ở chế độ có nối kết. Trong đó :+ Server sẽ nhận các yêu cầu là một chuỗi có khuôn dạng như sau:        "OP  Operant1  Operant2\n"Trong đó:        - OP là một ký tự chỉ phép toán muốn thực hiện: '+','-', '*', '/'.        - Operant1, Operant2 là đối số của phép toán.         - Các thành phần trên cách nhau bởi 1 ký tự trắng ' '.        - Kết thúc yêu cầu bằng ký tự xuống dòng '\n'.Mỗi khi server nhận được một thông điệp nó sẽ thực hiện phép toán:       Operant1 OP Operant2  để cho ra kết quả, sau đó đổi kết quá thành chuỗi và gởi về Client.+ Client cho phép người dùng nhập các phép toán muốn tính theo cách thức thông thường. Ví dụ: 100+200. Client tạo ra thông điệp yêu cầu theo đúng dạng do Server qui định, mô tả về phép toán muốn Server thực thi, rồi gởi sang Server, chờ nhận kết quả trả về và in ra màn hình.

Chủ đề 3: Client-Server ở chế độ không nối kết

Mục đích:

  • Viết các chương trình Client -Server theo chế độ không nối kết.

Yêu cầu  

  • Bài 1 : Viết chương trình Talk theo chế độ không nối kết. Cho phép hai người ngồi trên hai máy tính có thể tán gẫu (chat) với nhau.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự