GIÁO TRÌNH

Khoá học: Vi sinh vật học môi trường

Science and Technology

Các chủ đề thảo luận (Discussion) - Vi sinh vật học môi trường

Tác giả: Ngô Tự Thành

- Những đặc tính chung của vi sinh vật

- Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và đối với con người

- So sánh tế bào procaryot và eucaryot

- Nhu cầu dinh dưỡng cơ bản và nhu cầu dinh dưỡng bổ sung

- Các kiểu dinh dưỡng

- Các cơ chế vận chuyển chất dinh dưỡng vào tế bào

- Phân biệt sinh trưởng của vi sinh vật với sinh trưởng của động vật và thực vật

- Phân biệt sinh trưởng của tế bào vi sinh vật và quần thể vi sinh vật

- Phân tích các giai đoạn trong sinh trưởng gián đoạn

- Nguyên lý của sinh trưởng liên tục

- Phân tích sự khác nhau giữa các con đường trao đổi chất sau đây: đường phân, pentosephosphate, KDPG, Krebs

- Điều hòa trao đổi chất

- Ý nghĩa của tuần hoàn vật chất

- Phân tích chu trình của cacbon và nitơ trong tự nhiên

- Phân tích sự khác nhau giữa: phân hủy sinh học, hư hỏng sinh học, xử lý sinh học, phục hồi sinh học

- Vai trò của màng sinh học

- Vai trò của đồng trao đổi chất

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hủy sinh học

- Phân biệt và phân tích xử lý in situ và ex situ

- Phân tích vai trò của vi sinh vật trong bảo vệ môi trường