Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Báo cáo tổng kết công tác năm 1997 và phương hướng nhiệm vụ công tác 1998 của Viện Xã hội học

Tóm tắt

Năm 1997 trôi qua không yên bình đối với nhịp sinh hoat của viện Xã hội học. Và nhu câu tục ngữ quen thuộc của chúng ta đã thuộc long: “Có cứng mới đứng đầu gió”, Viện Xã hội hoc của chúng ta vẫn vững vàng đi tới bất chấp những trở ngại và thật ra la không đáng có.

Để tiện cho việc tổng kết công tác năm qua của Viện, chúng tôi nhắc lại đây phương hướng và nhiện vụ của năm 1997 đã được trình bày trong hội nghị tổng kết cũng vào ngày này năm ngoái và cũng đã được đăng lên Tạp chí Xã hội học số 1 năm 1997 ở mục: “Thông tin Xã hội học”.

Nội dung

 1. Việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các nhiêm vụ được giao trong năm 1997
  1. Về đề tài cấp bộ
  2. Đề tài tiềm năng cấp viện
  3. Mảng đề tài trong hợp tác khoa học với nước ngoài cũng là một hướng quan trọng trong hoạt động của Viện Xã hội học năm qua
 2. Tạp chí Xã hội học, thông tin và xuất bản phẩm
  1. Năm 1997 thực hiện tinh thần của bộ chính trị chỉ đạo về công tác Tạp chí và chủ trương của lãnh đạo Trung tâm
  2. Công tác thông tin của năm 1997
 3. Về kiện toàn tổ chức công tác đào tạo cán bộ, hợp tác quốc tế
  1. Về kiện toàn tổ chức
  2. Những thành tựu của Viện Xã hội học
  3. Phát huy kinh nghiệm và những mối quan hệ đã tạo lập được những năm trước đây, hoạt động hợp tác quốc tế của viện đã được mở rộng có hiệu quả trong năm 1997
 4. Về cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo
 5. Về kỷ lật lao động
 6. Việc phối hợp với toàn thể(Chi bộ, công đoàn,đoàn thanh niên) trong thực hiện các chế độ chính sách của đảng nhà nước ở cơ quan
 7. Phương hướng nhiệm vụ công tác 1998
  1. Về công tác nghiên cứu khoa học
  2. Về đào tạo

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm