Giáo trình

Về khuôn mặt mới của Giáo dục Đại học Việt Nam

Social Sciences

Các chữ viết tắt

Tác giả: Phạm Phụ

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AC Chi phí trung bình
ACT Chương trình khảo thí đại học và cao đẳng của Mỹ
BCHTƯ Ban chấp hành Trung ương
BCI Năng lực cạnh tranh kinh doanh
BTA Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ
CBXH Công bằng xã hội
CCGD Cải cách giáo dục
CCTT Cơ chế thị trường
Cao đẳng
CEO Giám đốc công ty
CNH-HĐH Công nghiệp hóa-hiện đại hóa
CNTB Chủ nghĩa tư bản
CP Cổ phiếu
CPĐV Chi phí đơn vị
CSH Chủ sở hữu
CSTT Chỉ số thành tích
CTCN Chương trình cử nhân
CTĐT Chương trình đào tạo
CTHĐ Chương trình hành động
CTK Chương trình khung
CTNXH Chịu trách nhiệm xã hội
DAQG Dự án quốc gia
DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
ĐĐTM Đường đẳng sự thỏa mãn
ĐGCL Đánh giá chất lượng
ĐH Đại học
ĐH & CĐ Đại học & Cao đẳng
ĐHCĐ Đại học cộng đồng
ĐHĐC Đại học đại cương
ĐHQG Đại học quốc gia
ĐTNN Đào tạo nghề nghiệp
FDI Đầu tư trực tiếp của nước ngoài
GATS Hiệp định chung về thương mại dịch vụ
GCI Năng lực cạnh tranh tăng trưởng
GD Giáo dục
GDĐC Giáo dục đại cương
GDĐH Giáo dục đại học
GD-ĐT Giáo dục-Đào tạo
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GDTQ Giáo dục tổng quát
GS. Giáo sư
HĐBT Hội đồng bộ trưởng
HĐQGGD Hội đồng Quốc gia Giáo dục
HĐQT Hội đồng quản trị
HĐT Hội đồng trường
HH Hàng hóa
HRD Phát triển "tài nguyên con người"
IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
KH&CN Khoa học và công nghệ
KT& KĐCL Khảo thí và kiểm định chất lượng
LN Lợi nhuận
LNGL Lợi nhuận giữ lại
LNST Lợi nhuận sau thuế
LNTT Lợi nhuận trước thuế
MBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
MBDT Mặt bằng dân trí
MC Chi phí “cận biên”
MCDM Ra quyết định đa tiêu chí
MĐCC Mức độ công cộng
MĐTT Mức độ thị trường
MIT Viện ĐH công nghệ Massachusette của Mỹ
MLĐH Mạng lưới các trường đại học
MMTB Máy móc thiết bị
MSM Trường quản lý Maastricht của Hà Lan
NCKH Nghiên cứu khoa học
NH Ngân hàng
NN Nhà nước
NPAKTT Nhóm phương án không tầm thường
NPT Người phân tích
NQBCT Nghị quyết Bộ chính trị
NQTƯ Nghị quyết Trung ương
NRQĐ Người ra quyết định
NSNN Ngân sách Nhà nước
NUS Đại học quốc gia Singapore
NUT Đại học công nghệ Nayang - Singapore
NVL Nguyên vật liệu
OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế  
PA Phương án
QH Quốc hội
QSD Quyền sử dụng
QSH Quyền sở hữu
SAT Kỳ thi đánh giá trình độ học vấn của Mỹ
SAV Chương trình Thụy sĩ - Viện cơng nghệ Chu - Việt nam
SDC Chương trình hợp tc pht triển của Thụy sĩ
SLĐ Sức lao động
SV Sinh viên
TCDN Tài chính doanh nghiệp
TCH Toàn cầu hóa
TCT Tổng công ty
TG Thầy giáo
THCN Trung học chuyên nghiệp
THPT Trung học phổ thông
TLSX Tư liệu sản xuất
TMH Thương mại hóa
TNKQ Trắc nghiệm khách quan
TNPT Tốt nghiệp phổ thông
TNTL Trắc nghiệm tự luận
TOR Đề cương tham chiếu
TSĐH Tuyển sinh đại học
TSLN Tỷ suất lợi nhuận
TTH Thị trường hóa
UNDP Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc
UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc
WB Ngân hàng thế giới
WTO Tổ chức thương mại thế giới
XHCN Xã hội chủ nghĩa
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự