GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Các phương pháp tiêu diệt vi sinh vật

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÊU DIỆT VI SINH VẬT

      Dưới tác dụng của một số nhân tố gây chết quần thể vi sinh vật không chết ngay toàn bộ. Giống như sự sinh trưởng của quần thể , sự chết của quần thể vi sinh vật thường xảy ra theo phương thức chỉ số (exponential) hay phương thức logarit (logarithmic). Có nghĩa là quần thể vi sinh vật sẽ giảm xuống tương ứng với khoảng cách thời gian.

      Bảng 15.1: Thí nghiệm giết vi sinh vật bằng nhiệt theo lý thuyết.

      (Theo sách của Prescott, Harley và Klein)

Phút Số lượng vi sinh vật theo số phút Số lượng vi sinh vật bị chết trong 1 phút Log 10 của số lượng vi sinh vật sống
1 106 9 x 105 5
2 105 9 x 104 4
3 104 9 x 103 3
4 103 9 x 102 2
5 102 9 x 10 1
6 101 9 0
7 1 0,9 -1

      Lấy thời gian gây chết là trục hoành ta có được đường biểu thị là một đường thẳng. Sau khi giảm đa số vi sinh vật sống thì tốc độ chết của vi sinh vật cũng giảm. Đó là vì tính đề kháng khá cao của các vi sinh vật sống sót.

        Để nghiên cứu hiệu lực của nhân tố gây chết phải xác định khi nào thì vi sinh vật chết. Đó là chuyện rất khó, vì khó xác định được đối với từng tế bào.Sau khi đưa vi khuẩn vào môi trường nuôi cấy trong điều kiện có thể sinh trưởng bình thường mà thấy chúng không sinh trưởng được thì chứng tỏ là chúng đã chết. Với virus nếu không cảm nhiễm được nữa vào vật chủ bình thưởng thì cũng chứng tỏ là đã chết.

Phương thức chết của vi sinh vật

(Theo sách của Prescott, Harley và Klein). Xử lý ở 121 ° C, trong ví dụ D 121 là trong 1 phút.

 
MỤC LỤC