Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Các yêu cầu test

CÁC YÊU CẦU CHO TEST

Danh sách dưới đây xác định các thành phần (tình huống test, các yêu cầu chức năng và phi chức năng) được xác định như mục tiêu test. Các thành phần liệt kê trong danh sách này sẽ được test.

<Liệt kê danh sách các yêu cầu chính cho test>

CHIẾN LƯỢC TEST

<Chiến lược test giới thiệu phương án tiếp cận để test các mục tiêu test.

Những vấn đề chính trong chiến lược test là các kỹ thuật được áp dụng và điều kiện để biết khi nào việc test được hoàn thành.

Mô tả các kiểu test dùng trong dự án.

Có thể liệt kê với mỗi kiểu test tương ứng test cho chức năng nào

.

Việc test có thể dừng khi nào.

Ví dụ:

  • Nó không còn hữu ích
  • Nó đòi hỏi một phạm vi nhất định
  • Nó đòi hỏi một số lỗi nhất định phải tìm được
  • Hết thời gian
  • Tester trả lại gói phần mềm cho LTV khi chưa sửa lỗi

>

CÁC KIỂU TEST

<Đối với mỗi kiểu test phải giải thích kỹ thuật, điều kiện hoàn thành và các vấn đề đặc biệt liên quan.

Kỹ thuật: Kỹ thuật phải mô tả việc test được thực hiện như thế nào, bao gồm cả những gì sẽ được test, các hoạt động chính sẽ được thực hiện trong quá trình test và các phương pháp dùng để đánh giá kết quả.

Điều kiện hoàn thành: Điều kiện hoàn thành được phát biểu nhằm hai mục đích:

  • Xác định chất lượng sản phẩm được chấp nhận
  • Xác định thời điểm mà các nỗ lực test được thực hiện thành công

Một điều kiện hoàn thành được phát biểu rõ ràng phải bao gồm:

  • Chức năng, hoạt động hoặc các điều kiện được tính toán
  • Phương pháp tính toán

Điều kiện hoặc mức độ thích ứng với phép đo

Các vấn đề đặc biệt: Phần này phải chỉ ra các ảnh hưởng hoặc phụ thuộc có thể tác động hoặc ảnh hưởng đến nguồn lực test mô tả trong chiến lược. Các ảnh hưởng có thể bao gồm: Nhân công (ví dụ sự sẵn sàng hoặc cần thiết của các nguồn lực khác test để hỗ trợ/tham gia trong test); các ràng buộc (ví dụ hạn chế về thiết bị hoặc sự sẵn sàng hoặc cần thiết/thiếu các thiết bị đặc biệt); các yêu cầu đặc biệt (ví dụ lịch test hoặc truy cập vào hệ thống)

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự