GIÁO TRÌNH

Quản trị doanh nghiệp

Business

Câu hỏi ôn tập hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

Tác giả: Võ Thị Tuyết

Câu hỏi

  • Khái niệm hiệu quả kinh tế? Vai trò nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp?
  • Nêu hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp trong doanh nghiệp? Ý nghĩa của từng chỉ tiêu ?
  • Nêu hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh  bộ phận ? Ý nghĩa của từng chỉ tiêu? Mối quan hệ giữa chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp và bộ phận?
  •  Nêu biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp?
  •  
    MỤC LỤC