GIÁO TRÌNH

Quản trị doanh nghiệp

Business

Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

Tác giả: Võ Thị Tuyết

Câu hỏi

-     Khái niệm sản phẩm?  Khái niệm chất lượng sản phẩm

-      Những tính chất đặc trưng của chất lượng sản phẩm ?

3.      Khái niệm quản lý chất lượng ? Quản lý chất lượng toàn bộ?

-      Tầm quan trọng của trị chất lượng ?

-      Nêu khái niệm đảm bảo chất lượng? Hệ thống đảm bảo chất lượng ?

-      Nêu những nội dung cơ bản của hệ thống ISO 9000?

-      Nội dung cơ bản của hệ thống TQM? Hệ thống chất lượng Q.Base

-      Những nội dung chủ yếu của họat động quản lý chất lượng trong doanh nghiệp ?

 
MỤC LỤC