Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc

Hiếu khí

B-Di động

              C-Ưa mặn bắt buộc, cần NaCl 7,5%

                                                        7.1- Chi Marinococcus

         CC-Không như trên

                                                        7.2- Chi Planococcus

      BB-Không di động

C-Ưa mặn, cần NaCl 7,5%

                       D- Lượng chứa GC > 50mol %

                                                             7.3- Chi Salinicoccus

                       DD- Lượng chứa GC < 50mol %

                                                             7.1- Chi Marinococcus

              CC-Không như trên

D-Sinh acid từ glucose

                                                   7.4- Chi Micrococcus

              DD-Không sinh hay sinh ít acid từ glucose

                                                   7.5- Chi Deinococcus

Kỵ khí không bắt buộc

B-Tỷ lệ G + C trong ADN <  30mol %

                                                             7.6- Chi Melissococcus

           BB- Tỷ lệ G + C trong ADN > 50mol %

                                                             7.7- Chi Stomatococcus

           BBB- Tỷ lệ G + C trong ADN > 30 mol % , nhưng <  50mol %

C- Catalase (+)

                       D- Thành tế bào chứa acid teichoic

                                                             7.8- Chi Staphylococcus

                       DD- Thành tế bào khôngchưá acid teichoic

                                                             7.9- Chi Saccharococcus

              CC- Catalase (-)

D- Ngoài xếp thành đôi còn có dạng xếp thành bốn

                       E- Đề kháng với Vancomycin (30mg)

                                                   7.10- Chi Pediococcus

                       EE- Không đề kháng với Vancomycin

                                                   7.11- Chi Aerococcus

              DD- Không có dạng xếp thành bốn

E-Xếp thành chuỗi rất dài

                                                   7.12- Chi Trichococcus

                       EE- Không xếp thành chuỗi dài

F-Sinh trưởng ở 10°C

                       G- Sinh khí từ glucose

                                          7.13- Chi Leuconostoc

                       GG- Không sinh khí từ glucose

H-   Sinh trưởng ở 45°C

7.14- Chi Enterococcus

                                                     HH- Không sinh trưởng ở 45°C

  I-Di động, sống trong nước

            7.15- Chi Vagococcus

      II- Không di động

            7.16- Chi Lactococcus

                                          FF- Không sinh trưởng ở 10°C

G-Lượng chứa G + C của ADN>35mol %

                                          7.17- Chi Streptococcus

                       GG-Lượng chứa G + C của ADN< 35mol %

                                          7.18- Chi Gemella

 

      

          

 

                 

 

 

 

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự