GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Cầu khuẩn Gram dương kỵ khí bắt buộc

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Cầu khuẩn Gram dương kỵ khí bắt buộc

Tế bào phân cắt theo 3 mặt phẳng thẳng góc, sắp xếp thành hình lập thể

10.1- Chi Sarcina

Tế bào phân cắt theo 1 hoặc 2 mặt phẳng thẳng góc , sắp xếp thành từng đôi hay từng 4 tế bào

B-Không lên men hydrat carbon, không sinh khí

              C- Tỷ lệ G + C mol % trong ADN ≥ 50

                                                    10.2- Chi Peptococcus

              CC- Tỷ lệ G + C mol % trong ADN ≤ 45

                                                    10.3- Chi Peptostreptococcus

     BB- Lên men hydrat carbon sinh acid

C-Trong sản phẩm lên men ngoài các acid hữu có khác còn có acid butyric và aceton (acetone)

                                                    10.4- Chi Coprococcus

              CC- Trong sản phẩm lên men không có acid butyric và aceton

                                                   10.5- Chi Ruminococcus

 

 

       

Ruminococcus

 
MỤC LỤC