Giáo trình

Cơ bản về HTML, JAVASCRIPT, CSS và ASP

Science and Technology

Cấu trúc của một file ASP

Cấu trúc tổng quát

<%@ Language = "VBScript"%>

<body>

<html>

… Các thẻ HTML….

<%

…….. Các câu lệnh viết theo cú pháp Visual Basic ……

%>

… Các thẻ HTML….

<%

…….. Các câu lệnh viết theo cú pháp Visual Basic ……

%>

… Các thẻ HTML….

<%

…….. Các câu lệnh viết theo cú pháp Visual Basic ……

%>

… Các thẻ HTML….

</body>

</html>

Một số lưu ý:

  • Phần mở rộng của file phải là ASP
  • Có thể viết nhiều đoạn <% … %> trong một file aSP
  • Trong đoạn <% … %> phải là các câu lệnh asp, không được chứa các thẻ. Nếu muốn in Các thẻ -→ Đưa vào câu lệnh response.write.
  • Các câu lệnh nằm trong phần <% …. %> là các câu lệnh viết giống như Visual Basic.(Vòng lặp for, do while, do … loop, các hàm như Left, right, month, abs, year, mid, …..sử dụng giống như trong VB)
  • Để "READ" trong ASP  sử dụng đối tượng REQUEST

Để "WRITE" trong ASP - Sử dụng đối tượng RESPONSE