Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình

Tóm tắt

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc sử dụng dịch vụ nạo thai vẫn còn là hành vi phải dấu diếm và ít được hiểu biết. Ngay ở các nước phát triển, do có những khó tiếp cận những phụ nữ nạo thai trong các cuộc điều tra dân số nên nghiên cứu về nạo thai không hẳn đã được tiến hành một cách đầy đủ, và mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu về các phương tiện nạo thai. Thiếu thông tin về nạo thai cũng là hiện tượng thường thấy ở các nước đang phát triển, cho dù ở một số nước này, nạo thai được coi là hợp pháp. Tại Hội nghị Dân số thế giới họp ở Cairo năm 1994, vấn đề nạo thai cũng đã được bàn đến và giảm tỷ lệ nạo thai được coi như là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Trong công tác nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về truyền thông dân số ở nước ta hiện nay, đã đến lúc cần xem xét và chú ý đến vai trò của các kênh truyền thông không chính thức. Bởi mấy lẽ sau: 1) Đó là các kênh mà chúng ta rất khó kiểm soát dù là mong muốn; 2) Nó luôn luôn tồn tại bên cạnh con người và hoà nhập vào mọi hoạt động sống của họ; nó vốn tồn tại từ lâu và nó luôn luôn ảnh hưởng đến mọi hành vi của con người. Trong công tác truyền thông dân số nó có thể là yếu tố cộng hưởng, thúc đẩy, cũng có thể là ngăn cản, triệt tiêu xu hướng tích cực. Thực chất nó là môi trường sống, là hoàn cảnh sống của con người cụ thể được biểu hiện bằng những giao lưu, xúc tác xã hội cụ thể. ở đây chúng tôi tạm đưa ra và khu biệt 4 nhóm thuộc các kênh truyền thông không chính thức là: gia đình, thân tộc và làng xóm, bạn bè và người khác, các dịch vụ y tế và văn hoá tư nhân.

Hiện nay ở nước ta, một số địa phương đang thực sự đứng trước nguy cơ về sự bùng phát cấp tính của đại dịch HIV/ AIDS. Trên phạm vi cả nước, số lượng người nhiễm được phát hiện ngày càng đông và lan rộng ra ở nhiều nhóm xã hội khác nhau trong đó có cả nhóm dân cư đang sinh sống tại các địa bàn nông thôn.

Nội dung

 1. Nạo thai và kế hoạch hoá gia đình tại 2 xã, phường ở miền Bắc Việt Nam
  1. Giới thiệu
  2. Kế hoạch hoá gia đình và nạo thai ở Việt Nam
  3. Thiết kế nghiên cứu
  4. Các biến số
  5. Phương pháp
  6. Kết quả
  7. Thảo luận
 2. Các kênh truyền thông không chính thức trong công tác truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia đình ở nước ta hiện nay
  1. Trước hết gia đình
  2. Thân tộc và làng xóm
  3. Bạn bè và người khác
  4. Các dịch vụ y tế - sức khoẻ và văn hoá tư nhân
 3. Cư dân nông thôn với việc phòng ngừa lây nhiễm HIVAIDS/

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm