Giáo trình

Cơ sở dữ liệu

Science and Technology

Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd Normal Form)

Định nghĩa

Một quan hệ ở dạng chuẩn BCNF nếu quan hệ đó:

+ Là 3NF

+ Không có thuộc tính khoá mà phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khoá.

Ví dụ

- Ví dụ1: Cho quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB và tập phụ thuộc hàm F = {AB ® C, AB ® D, AB ® GH} là quan hệ đạt chuẩn BCNF.

- Ví dụ2: Cho quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB và tập phụ thuộc hàm

F = {AB ® C, AB ® D, AB ® GH, H ® B} là quan hệ không đạt chuẩn BCNF vì có thuộc tính khoá B phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khoá H. Khi đó ta đưa về dạng chuẩn BCNF như sau: