Giáo trình

Nghiên cứu Marketing

Science and Technology

Đánh giá kết quả nghiên cứu và tổ chức bộ phận marketing

Tác giả: Văn Huy Lê

Tóm tắt

Nội dung chính của chương này gồm:

- Vai trò của bản báo cáo nghiên cứu

- Các chức năng của bản báo cáo nghiên cứu

- Các loại báo cáo kết quả

- Tổ chức bộ phận nghiên cứu marketing

Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu, vấn đề cần thiết đặt ra cho nhà nghiên cứu là cần phải chuẩn bị và trình bày báo cáo như thế nào để những dữ liệu thu được cung cấp thông tin cho người sử dụng. Có thể xem việc trình bày các báo là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình nghiên cứu bởi vì trình bày báo cáo như thế nào, trình bày cái gì để thể hiện được kết quả nghiên cứu và những kết luận, đề nghị trong quá trình nghiên cứu có đủ sức thuyết phục và được thuận hay không mới đánh giá được những nổ lực của nhà nghiên cứu.

Trước hết, báo cáo phải đảm bảo là phương tiện mà qua đó các dữ liệu, các phân tích và các kết quả được sắp xếp có hệ thống, phản ánh được chất lượng của công trình nghiên cứu trên cơ sở trình bày bằng miệng hoặc văn bản. Nhưng cho dù trình bày bằng miệng hay văn bản thì nhà nghiên cứu cần phải chuẩn bị cách trình bày (báo cáo) tùy theo nhu cầu và khả năng của người lãnh hội thông tin đó. Có các loại báo cáo thường được sử dụng sau: báo cáo gốc, báo cáo được phổ biến, báo cáo kỹ thuật, báo cáo cho lãnh đạo...Đặc biệt, đối với báo cáo cho lãnh đạo cần phải rõ ràng, cô đọng, dể hiểu, không phức tạp, đảm bảo các nguyên tắc khi trình bày báo cáo, phải có sự sắp xếp hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc.

Nội dung của một báo cáo viết (văn bản) và báo cáo nói (thuyết trình) sẽ khác nhau, tuy nhiên nó vẫn phải dựa trên một số yếu tố chính như phần mở đầu, phương pháp luận, nội dung,..để đảm bảo truyền đạt đầy đủ và các phương tiện để truyền đạt (phương tiện nghe nhìn) để đảm bảo nội dung truyền đạt và tránh những sai lầm có thể xảy ra.

Về tổ chức bộ phận nghiên cứu tiếp thị trong mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ khác nhau tùy theo điều kiện, khả năng, chức năng, quan niệm...của mỗi doanh nghiệp về bộ phận marketing. Bộ phận nghiên cứu tiếp thị thường gặp trong một công ty thường gồm trưởng ban, nhân viên phụ tá và các phân tích viên và thường được cấu trúc theo một trong 3 dạng sau: kiểu tổ chức tập trung, tổ chức theo khách hàng, kiểu tổ chức phân tán.

Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu, vấn đề cần thiết đặt ra cho nhà nghiên cứu là cần phải chuẩn bị và trình bày báo cáo như thế nào để những dữ liệu thu được cung cấp thông tin cho người sử dụng. Có thể xem việc trình bày các báo là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình nghiên cứu bởi vì trình bày báo cáo như thế nào, trình bày cái gì để thể hiện được kết quả nghiên cứu và những kết luận, đề nghị trong quá trình nghiên cứu có đủ sức thuyết phục và được thuận hay không mới đánh giá được những nổ lực của nhà nghiên cứu.

Trước hết, báo cáo phải đảm bảo là phương tiện mà qua đó các dữ liệu, các phân tích và các kết quả được sắp xếp có hệ thống, phản ánh được chất lượng của công trình nghiên cứu trên cơ sở trình bày bằng miệng hoặc văn bản. Nhưng cho dù trình bày bằng miệng hay văn bản thì nhà nghiên cứu cần phải chuẩn bị cách trình bày (báo cáo) tùy theo nhu cầu và khả năng của người lãnh hội thông tin đó. Có các loại báo cáo thường được sử dụng sau: báo cáo gốc, báo cáo được phổ biến, báo cáo kỹ thuật, báo cáo cho lãnh đạo...Đặc biệt, đối với báo cáo cho lãnh đạo cần phải rõ ràng, cô đọng, dể hiểu, không phức tạp, đảm bảo các nguyên tắc khi trình bày báo cáo, phải có sự sắp xếp hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc.

Nội dung của một báo cáo viết (văn bản) và báo cáo nói (thuyết trình) sẽ khác nhau, tuy nhiên nó vẫn phải dựa trên một số yếu tố chính như phần mở đầu, phương pháp luận, nội dung,..để đảm bảo truyền đạt đầy đủ và các phương tiện để truyền đạt (phương tiện nghe nhìn) để đảm bảo nội dung truyền đạt và tránh những sai lầm có thể xảy ra.

Về tổ chức bộ phận nghiên cứu tiếp thị trong mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ khác nhau tùy theo điều kiện, khả năng, chức năng, quan niệm...của mỗi doanh nghiệp về bộ phận marketing. Bộ phận nghiên cứu tiếp thị thường gặp trong một công ty thường gồm trưởng ban, nhân viên phụ tá và các phân tích viên và thường được cấu trúc theo một trong 3 dạng sau: kiểu tổ chức tập trung, tổ chức theo khách hàng, kiểu tổ chức phân tán.

Các loại báo cáo:

Mỗi loại báo cáo là một công việc được đo ni sẵn làm cho thích nghi với đặc trưng của vấn đề, với những thông tin chứa đựng trong nó và cách suy nghĩ, thị hiếu của người dùng nó. Tuy vậy, một cách chung nhất, các kết quả nghiên cứu có thể được báo cáo theo các dạng sau:

- Báo cáo gốc là bản báo cáo đầu tiên được xây dựng dựa trên các kết quả có được của dự án và được nghiên cứu viết để cho chính mình sử dụng. Nó bao gồm các tài liệu và các bản phát thảo sơ bộ. Nó làm cơ sở cho bản báo cáo cuối cùng và sau dó trở hành tài liệu để xếp vào hồ sơ. Thường thì việc xem nó như một báo cáo bị coi nhẹ nên không được sắp xếp chuẩn các

báo cáo cũng như không có tập hồ sơ được sắp xếp có thứ tự khi chúng được lưu giữ. Việc sắp xếp theo thứ tự chỉ được thực hiện khi ta cần đến phương pháp luận hay những dữ liệu này cần để tham khảo hay hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu ở tương lai.

- Báo cáo được phổ biến: Loại báo cáo này được soạn ra từ những kết quả nghiên cứu để đăng tải trong các tạp chí chuyên ngành hoặc trong các chuyên khảo, các tạp chí phổ thông, các tập san... Không có hình thức thống nhất cho loại hình báo cáo này do tính chất thay đổi của độc giả và các ấn phẩm. Điều quan trọng để tạo một báo cáo hay một mẫu in được chấp nhận là người viết phải xác định được đặc tính và vấn đề quan tâm của độc giả cũng như chính sách của nhà xuất bản để viết cho thích hợp.

- Báo cáo kỹ thuật: Loại thường dùng cho các chuyên gia kỹ thuật. Họ quan tâm chủ yếu đến các mô tả chi tiết về toàn bộ quá trình nghiên cứu, trong đó giới thiệu các giả thuyết đã được nghiên cứu, quan tâm đến các chi tiết về mặt lôgíc và ý nghĩa thống kê, có thể có những phụ lục phức tạp về phương pháp luận, thủ tục cung cấp các nguồn tài liệu tham khảo.

- Báo cáo cho lãnh đạo: Loại này phục vụ cho những người ra quyết định (người lãnh đạo). Vì rất bận rộn nên người lãnh đạo chỉ quan tâm chủ yếu phần cốt lõi của công trình nghiên cứu, những kết luận chính cùng những đề xuất và kiến nghị. Báo cáo không được rờm rà và những thông tin về phương pháp luận nên để vào phụ lục để tham khảo nếu cần.

Nội dung

 1. Trình bày kết quả nghiên cứu
  1. Bản báo cáo kết quả
  2. Phương pháp trình bày báo cáo miệng
 2. Tổ chức bộ phận nghiên cứu marketting
  1. Chức năng, nhiệm vụ của ban nghiên cứu marketting
  2. Cơ cấu tổ chức của bộ phận nghiên cứu marketting
 3. Câu hỏi ôn tập chương

Tham khảo chi tiết ở đây.

Tập tin đính kèm