Giáo trình

Hệ điều hành

Science and Technology

Đề cương môn học Hệ điều hành

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 • Giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều hành.
 • Cách thiết kế hệ điều hành
 • Cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại

KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT

STT Nội dung kiến thức nền
Mức độ yêu cầu
Tiên quyết Vận dụng khái niệm/ mô hình Vận dụng kỹ năng/ phương pháp
1 Kiến trúc máy tính x

KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT

STT Nội dung kiến thức Mức độ yêu cầu
Hiểu Khái niệm Vận dụng Công thức/định lý Chứng minh Công thức/ định lý Vận dụng Phương pháp
1 Giải thuật x
2 Ngôn ngữ Pascal và C x

TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

 • Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành
 • Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.
 • Những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp cận khác nhau được dùng để phân tích và giải quyết những vấn đề đó.
 • Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổ biến và cách chúng tác động đến những dịch vụ của các hệ điều hành hiện đại.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

II.1 Mục đích

II.2 Giới thiệu

II.3 Các thành phần hệ thống

II.4 Các dịch vụ hệ điều hành

II.5 Lời gọi hệ thống

II.6 Các chương trình hệ thống

II.7 Cấu trúc hệ thống

II.8 Máy ảo

II.9 Tóm tắt

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

CHƯƠNG VI - DEADLOCK

VI.1 Mục đích

VI.2 Giới thiệu

VI.3 Mô hình hệ thống

VI.4 Đặc điểm deadlock

VI.5 Các phương pháp xử lý deadlock

VI.6 Ngăn chặn deadlock

VI.7 Tránh deadlock

VI.8 Phát hiện Deadlock

VI.9 Phục hồi deadlock

VI.10 Tóm tắt

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1

2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT1

3 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT1

4 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1

5 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG1

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO3

CHƯƠNG XI - QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHẬP/XUẤT

XI.1 Mục đích

XI.2 Giới thiệu

XI.3 Các khái niệm cơ bản

XI.4 Phần cứng nhập/xuất

XI.5 Giao diện nhập/xuất ứng dụng

XI.6 Hệ thống con nhập/xuất của nhân (kernel I/O subsytem)

XI.7 Chuyển nhập/xuất tới hoạt động phần cứng

XI.8 Năng lực

XI.9 Tóm tắt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. [Jean Bacon & Tim Harris], Operating Systems, Addison-Wesley, 2003.
 2. [Nguyễn Hoàng Việt], Bài giảng Hệ Điều Hành, Khoa CNTT-ĐH Cần Thơ, 1998
 3. [Silberschatz, Galvin, Gagne], Operating System Concepts, John Wiley & Sons, 2003
 4. [Lê Khắc Nhiên Ân, Hoàng Kiếm], Giáo trình Nhập môn hệ điều hành, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2003.
 5. [Trần Hạnh Nhi, Hoàng Kiếm], Giáo trình hệ điều hành nâng cao, Đại học Khoa học Tự nhiên,1999.
DUYỆT BỘ MÔN Ngày 23 tháng 04 năm 2004CÁN BỘ BIÊN SOẠNNguyễn Phú Trường
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự