Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Di cư ở Trung Quốc, 1950 - 1988: Phân tích sử dụng số liệu lịch sử và phương pháp ngược dòng thời gian

Tác giả: zailiang michaelwhite

Tóm tắt

Các nhà nghiên cứu về di cư và đô thị hóa hẳn đều biết rõ sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ ở Trung Quốc đối với di cư, đặc biệt là di cư nông thôn đô thị. Tuy vậy, không phải ai cũng biết về những bằng chứng cho thấy di cư vẫn diễn ra thường xuyên ngay cả trong thời kỳ quản lý nghiêm ngặt nhất của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Nhận định chung trên đây đã được nhiều nhà nghiên cứu trước đây đưa ra (Chang 1992, Wu 1994), song họ chưa có được những kiểm nghiệm thỏa đáng trên thực tế, mà nguyên nhân có lẽ là do không có đủ số liệu cũng như thiếu hẳn một phương pháp thích hợp trong phân tích số liệu di cư.

Nội dung

  1. Số liệu tính toán
  2. Phân tích sử dụng dữ liệu vi mô
  3. Phân tích sử dụng số liệu vi mô
  4. Kết luận

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm