Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Địa vị phụ nữ và sức khoẻ sinh sản nghiên cứu so sánh giữa hai dân tộc Thái và Êđê

Tóm tắt

Với một nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, Việt Nam cũng như nhiều nước châu á khác đã tồn tại những bất bình đẳng đáng kể về giới trong mọi mặt đời sống, xã hội qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, kể từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến nay, người phụ nữ đã có vai trò độc lập và năng động hơn, tham gia nhiều hơn vào các công tác xã hội, những hoạt động mà trước đó phụ nữ không được quyền có mặt. Việt Nam có thể tự hào với những thành tựu đã đạt được về sự nâng cao địa vị phụ nữ, xóa dần những sự bất bình đẳng về giới, những tàn dư từ chế độ phong kiến để lại. Mặc dầu là một nước nghèo với GNP bình quân đầu người chỉ đạt 220 USD nhưng Việt Nam đã đạt được sự bình đẳng rất cao về phương diện giới so với tương quan chung của các nước trên thế giới theo các chỉ báo về giáo dục tiểu học, tỷ lệ biết chữ của người lớn, sự tham gia vào lực lượng lao động và hoạt động chăm sóc sức khỏe .

Nội dung

  1. Đặt vấn đề
    1. Một số khái niệm cơ bản được sử dụng khi bàn về địa vị phụ nữ
    2. Khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
  2. Địa vị phụ nữ : nghiên cứu so sánh giưa hai dân tộc Thái và Êđê .
  3. Các kết luận và khuyến nghị

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm