GIÁO TRÌNH

Dự báo thủy văn biển

Science and Technology

Giới thiệu - Dự báo thủy văn biển

Tác giả: Phạm Văn Huấn

Giáo trình “Dự báo thủy văn biển” nhằm cung cấp cho sinh viên hải dương học những khái niệm và nguyên lý cơ bản xây dựng những dự báo về những đặc trưng chế độ thủy văn các biển và đại dương.

Phần mở đầu và chương 1 nêu lên những nhiệm vụ và tầm quan trọng của các dịch vụ thông tin thủy văn cho các hoạt động kinh tế, khái quát các nguồn dữ liệu mà nhà hải dương học có thể thu thập khi hình thành các tài liệu phục vụ thông tin và làm dự báo. Ở đây cũng mô tả về nội dung và những đặc điểm của mỗi dạng dữ liệu theo nghĩa lợi dụng nó khi xây dựng các phương pháp dự báo.

Chương 2 giới thiệu những nguyên lý vật lý và những phương pháp chung nhất để xây dựng các mô hình dự báo. Thủ tục phân tích hồi quy với tư cách là công cụ chủ yếu để nhận các phương trình dự báo được xét chi tiết. Phần còn lại của chương 2 mô tả những cách đánh giá chất lượng các phương pháp dự báo.

Vì phần lớn các sơ đồ dự báo những tham số thủy văn biển dựa trên tương tác đại dương khí quyển, các chương 3 và 4 mô tả những phương pháp tính tới hoàn lưu khí quyển, đặc điểm của các trường khí áp, trường gió và các hợp phần cân bằng nhiệt, trong đó chú trọng những phương pháp thể hiện giải tích các trường khí tượng và hải văn.

Các chương từ 5 đến 8 giành tổng quan những phương pháp cụ thể được dùng rộng rãi để dự báo từng tham số động lực và nhiệt độ nước đại dương.

Một số ví dụ về dự báo dài hạn và những giả thiết, những phát hiện của các nhà khoa học nổi tiếng về những biến động dao động chung của hệ thống khí quyển - đại dương như là cơ sở của dự báo siêu hạn được giới thiệu trong chương 9.

Cuốn sách này được viết dựa theo cuốn sách giáo khoa cùng tên của các tác giả K. I. Kyđriavaia, E. I. Seriakov và L. I. Scriptunova, xuất bản năm 1974 và cuốn cẩm nang “Hướng dẫn về dự báo thủy văn biển” năm 1994 của Viện Nghiên cứu Khoa học Khí tượng Thủy văn Liên bang Nga.