Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Đừng bị cuốn theo: "Sức khoẻ sinh sản"

Tác giả: Philip D.Harley

Tóm tắt

Cùng với sự thừa nhận rằng các chương trình kế hoạch hóa gia đình không nhất thiết phải tập trung vào "sức khỏe" để tăng cường tính hiệu quả có một thừa nhận khác đang phát triển là nâng cao trình độ giáo dục và phát triển kinh tế cũng không nhất thiết phải là các điều kiện tiên quyết để chấp nhận và thực hiện các chương trình kế hoạch hóa gia đình. "Phát triển là cách tránh thai tốt nhất" là lời kêu gọi luôn được củng cố tại nhiều nước đang phát triển trong những thời kỳ đầu; nó một phần rõ ràng là nhằm giúp thu hút đầu tư nước ngoài trong các hoạt động phát triển khác và cũng chắc chắn do việc trợ giúp cho phát triển kinh tế dễ được chấp nhận hơn trợ giúp cho kế hoạch hóa gia đình "thuần túy". Tuy nhiên, khi kiểm soát mức sinh chứng minh được giá trị của nó, khẩu hiệu trên cũng tiêu tan. Các ấn phẩm từ dữ liệu mới về Điều tra Nhân khẩu và Sức khỏe ở Bangladesh vào đầu những năm 1990 đã được phổ biến công khai, rộng rãi. Các dữ liệu đó mô tả sự tăng lên đột ngột của việc sử dụng các biện pháp tránh thai bất chấp các chỉ số phát triển kinh tế và địa vị phụ nữ tại Bangladesh vẫn đang đình trệ. Các nhà quan sát kết luận rằng "Các biện pháp tránh thai là cách tránh thai tốt nhất" và thậm chí "Tránh thai là sự phát triển tốt nhất" (Lancet, 1992:1,155).

Nội dung

  1. Những chính sách trước đây
  2. Những biện pháp hiên nay
  3. Ý kiến của tác giả.

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm