Giáo trình

Giáo trình DreamWeaver 8

Science and Technology

Start Page của DreamWeaver 8

Tác giả: Trần Việt An

Nguồn cung cấp tài liệu

- Mua dỉa Macromedia _AIO _ V2 ( AIO là All In One gồm nhiều Phần mềm Macromedia trong 1 đĩa ) tại các cửa hàng Vi Tính . Bạn đưa danh sách họ sẽ truy lục trên máy và lấy dỉa bán cho bạn . Trong đó có Chương Trình Dreamweaver 8 nầy.

- Bạn cũng có thể download DreamWeaver 8 ở trên mạng .

Cài đặt

Mở đĩa chứa Chương Trình ALL IN ONE > Folder DREANWEAVER > Dung lượng 67.20 MB , nhấp File Setup.exe. ( Hình 2 )

Next > I Accept … > Next > Nhấp chọn Create Shortcut On Desktop > Next > Nhấp chọn Select All > Next > Install > Chạy cài đặt > Finish . Trong dia nầy khi cài đặt không cần Paste File Keygen do Tác giả đã hiệu chỉnh sẵn.

Ra Desktop > Nhấp Shortcut > Chọn Designer > Ok . ( Hình 3 ).

Mô tả giao diện Start Page

OPEN A RECENT NEW :

Chứa danh sách 10 Mục được mở gần đây . Nếu mở ít hơn 10 Mục , nó chỉ hiển thị số . Nếu chưa sử dụng Dreaweaver ( D ) , nỏ chỉ xuất hiện Folder Open.

CREATE NEW :

Chọn 1 trong những tùy chọn sẽ tạo 1 File HTML , Cold Fusion , PHP , ASP VB Script , ASP NET C# , JavaScript , XML , XSLT ( Entire Page ) , CSS , Tạo 1 Site Dreamweaver.

Chọn More để hiển thị Hộp Thoại New Document cung cấp nhiều lựa chọn .

CREATE FROM SAMPLES :

Phần giúp bạn chỉ học về xây dựng các Website .

Chứa các Folder , từng Folder chứa nhiều Trang mẫu trình bày đẹp

Nhấp bất cứ Folder nào sẽ mở Hộp thoại New Document. Nhấp Folder Css Style Sheets > Trong HT nầy bạn có thể chọn nội dung của các Folder khác.

EXTEND : Mở Rộng .

Bạn có thể thêm chức năng vào Dreaweaver vốn chưa được đưa vào bằng cách thực hiện thông qua 1 công nghệ gọi là Extensions. Extensions là 1 phần mềm nhằm mở rộng những tính năng của Dreaweaver.

Có thể nhận thêm Extensions của Macromedia Dreaweaver Exchange . Khi nhấp vào chữ :Dreamweaver Exchange.( Xem phần Phụ lục cuối quyển sách ).

QUICK TOUR : Khảo sát nhanh và cần thiết .

Nhấp lên : Take a Quick Tour of Dreaweaver : Sẽ liên kết đến Trang Web .Công cụ trợ giáo trực tuyến bằng cách sử dụng Breeze Web ( Hình7 ).

Nhấp lên : Learn About Documentation Resources : Hiển thị tài liệu trực tuyến .( Hình 8 ).

Nhấp lên : Find Authorized Training mở Trang Web cung cấp các tài nguyên đào tạo . ( Hình 9 ).

Nếu không thích mở giao diện START PAGE nầy nhấp lên : Don`t Show Again. ( Hình 10 )