Giáo trình

Giáo Trình Lập Trình Căn Bản

Science and Technology

Tổng quan

Tác giả: unknown

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng.

Học xong môn này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau:

- Khái niệm về ngôn ngữ lập trình.

- Khái niệm về kiểu dữ liệu

- Kiểu dữ liệu có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu).

- Khái niệm về giải thuật

- Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật.

- Ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật.

- Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C.

- Các kiểu dữ liệu trong C.

- Các lệnh có cấu trúc.

- Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C.

- Một số cấu trúc dữ liệu trong C.

ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC

Môn học lập trình căn bản được dùng để giảng dạy cho các sinh viên sau:

- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tin học, Toán Tin, Lý Tin.

- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Điện tử (Viễn thông, Tự động hóa…)

NỘI DUNG CỐT LÕI

Trong khuôn khổ 45 tiết, giáo trình được cấu trúc thành 2 phần: Phần 1 giới thiệu về lập trình cấu trúc, các khái niệm về lập trình, giải thuật… Phần 2 trình bày có hệ thống về ngôn ngữ lập trình C, các câu lệnh, các kiểu dữ liệu…

PHẦN 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

PHẦN 2: Giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình C

Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường lập trình Turbo C

Chương 2: Các thành phần của ngôn ngữ C

Chương 3: Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn

Chương 4: Các lệnh có cấu trúc

Chương 5: Chương trình con

Chương 6: Kiểu mảng

Chương 7: Kiểu con trỏ

Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự

Chương 9: Kiểu cấu trúc

Chương 10: Kiểu tập tin

KIẾN THỨC LIÊN QUAN

Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có các kiến thức nền tảng sau:

- Kiến thức toán học.

- Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 1991.

[2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

[3] Nguyễn Cẩn, C – Tham khảo toàn diện, Nhà xuất bản Đồng Nai, 1996.

[4] Võ Văn Viện, Giúp tự học Lập Trình với ngôn ngữ C, Nhà xuất bản Đồng Nai, 2002.

[5] Brain W. Kernighan & Dennis Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall Publisher, 1988.

TỪ KHÓA

Bài toán, chương trình, giải thuật, ngôn ngữ giả, lưu đồ, biểu thức, gán, rẽ nhánh, lặp, hàm, mảng, con trỏ, cấu trúc, tập tin.

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 1 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự