Giáo trình

Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu

Science and Technology

Giới thiệu

Tác giả: unknown

SQL là ngôn ngữ được phát triển từ ngôn ngữ SEQUEL – 2, được thử nghiệm và cài đặt tại trung tâm nghiên cứu của hãng IBM ở San Jose, California cho các hệ thống Quản trị cơ sở dữ liệu lớn.

SQL là ngôn ngữ vấn tin (ngôn ngữ hỏi), mỗi câu hỏi được thể hiện bằng một câu lệnh. Phép toán cơ bản trong SQL được miêu tả như là một khối SELECT…FROM…WHERE.

Các thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ như bảng, thuộc tính, bộ,… được thay thế bằng các thuật ngữ như bảng(table), cột(column), bản ghi(record) hoặc hàng(row) để phù hợp với ý nghĩa của hệ phần mềm này.