GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Kiểm tra khả năng di động

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Kiểm tra khả năng di động

Vật liệu, hoá chất:       

        Chuẩn bị ống nghiệm chứa môi trường thạch bán lỏng (0,3-0,6% thạch).

Các bước tiến hành:

        Dùng que cấy có đầu nhọn cấy vi khuẩn theo kiểu chích sâu vào môi trường thạch bán lỏng.

        Đặt ống nghiệm thẳng đứng, ủ ở nhiệt độ thích hợp và quan sát sau 1-3 ngày, có khi lâu hơn.

Kết quả:

Vi khuẩn mọc lan rộng quanh vết cấy tức là chúng có khả năng di động.

Vi khuẩn chỉ mọc theo vết cấy tức là chúng không có khả năng di động

Chú ý: với vi khuẩn hiếu khí chỉ quan sát ở phần trên của vết cấy.

 
MỤC LỤC