Giáo trình

Kinh Tế Lượng

Science and Technology

Kinh tế lương – mô hinh hồi quy tuyến tính bội

Tác giả: Phạm Trí Cao

Mô hình hồi qui bội

Thế nào là mô hình hồi qui bội?

Mô hình hồi qui bội là mô hình trong đó biến phụ thuộc phụ thuộc vào ít nhất hai biến giải thích.

Mô hình hồi quy tuyến tính bội

Mô hình hồi qui tổng thể theo dạng thông thường

Các giả thiết cho mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển

Xem chi tiết tại đây