Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Lập kế hoạch

4.7 Thông báo phát hành

4.7.1 Đầu v ào

• Tài liệu SRS, SRD

• Kế hoạch kiểm tra

• Báo cáo kết quả kiểm tra hệ thống phần mềm

• Tình huống kiểm đã cập nhật

4.7.2 Mô t

Đây là bước cuối cùng của quá trình kiểm tra nhằm mục đích thông báo sản phẩm phần mềm mới đã đạt yêu cầu và sẵn sàng chuyển giao cho khách hàng.

4.7.3 Công v i ệc

• T4701: Làm thủ tục thông báo phát hành

4.7.4 Kết q uả

• Biên bản thông báo phát hành sản phẩm

4.7.5 N i thực hiện

• Trưởng nhóm PQA

• Quản trị dự án

5 H / K ết quả

• Tài liệu SRS, SRD, HLD

• Kế hoạch kiểm tra

• Tình huống kiểm tra

• Báo cáo kết quả kiểm tra hệ thống

• Thông báo phát hành

Mẫu lập kế hoạch Test:

LẬP KẾ HOẠCH TEST

<Tên dự án>

Kế hoạch test

Mã dự án:

Mã tài liệu:

<Địa điểm, thời gian ban hành>

BẢN GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày thay đổi Vị trí thay đổi Lý do Nguồn gốc Phiên bản cũ Mô tả thay đổi Phiên bản mới

TRANG KÝ

Người lập: <Ngày>

<Chức vụ>

Người xem xét: <Ngày>

<Chức vụ>

<Ngày>

<Chức vụ>

Người phê duyệt: <Ngày>

<Chức vụ>

GIỚI THIỆU

Mục đích

<Mô tả ngắn gọn về mục đích và tổ chức của tài liệu, có mấy phần, mỗi phần nói về cái gì?>

Thông tin chung

<Mô tả ngắn gọn về mục đích test (các thành phần, ứng dụng, hệ thống, ...) và mục đích của chúng. Mô tả các thông tin về các chức năng và tính năng chính, kiến trúc của nó và lịch sử dự án một cách vắn tắt>

Tài liệu liên quan

STT Tên tài liệu Nguồn Ghi chú
1 <Kế hoạch dự án>
2

Phạm vi test

<Mô tả các giai đoạn test – ví dụ Unit, Intergration, System.

Mô tả các kiểu test có trong kế hoạch, ví dụ Funtion hoặc Performance.

Liệt kê các tính năng và chức năng sẽ được hoặc không được test. Đặt độ ưu tiên cho chức năng được test ( nếu cần ).

Liệt kê các giả thiết trong quá trình lập kế hoạch có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế, phát triển hoặc thực hiện test.

Định nghĩa các điều kiện để test hồi qui (đặc biệt áp dụng cho các dự án nâng cấp), chu kỳ và phạm vi test hồi qui.

Số lỗi dự kiến>

Ràng buộc

<Liệt kê các ràng buộc trong quá trình test, có thể là:

  • Môi trường test khác hoặc thiếu một số hệ thống ngoài cần để giao tiếp với hệ thống cần test (có thể thêm phần tham khảo tài liệu SRS nếu các ràng buộc được mô tả trong SRS)
  • Ràng buộc về nguồn lực, lịch trình hoặc thiếu công cụ test, ...>

Liệt kê các mạo hiểm

<Liệt kê các mạo hiểm/rủi ro và phương án khắc phục, phòng ngừa có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế, phát triển và thực hiện test. Khi lập tài liệu thì cần xoá dòng hướng dẫn trên đi>

Stt Mạo hiểm Phương án khắc phục & phòng ngừa Mức độ ảnh hưởng (MD)
1 <Nếu không có thì ghi NA>
2
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự