Giáo trình

Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành kinh tế

Social Sciences

Lecture notes (Bài giảng trên lớp, ghi chép trên lớp) -Tiếng Việt ngành kinh tế

Tác giả: Đỗ Hồng Dương
  • Danh mục các file PowerPoint bài giảng trên lớp (Xem file đính kèm)
  • Danh mục các ghi chép trên lớp của sinh viên (Đang cập nhật)

Tập tin đính kèm