Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 4 năm 2001

Social Sciences

Mấy nét sơ bộ về sự biến đổi cơ cấu xã hội- giai cấp ở nước ta khu chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tác giả: Phạm Xuân Nam

Tóm tắt

Nội dung

  1. Cơ sở lý luận , phương pháp luận
  2. Từ cơ cấu xã hội- giai cấp “ thuần nhất” chuyển sang cơ cấu xã hội - giai cấp đa dạng
  3. Một vài dự báo trong tương lai gần

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự