Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới

Tác giả: Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt

Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử, dư luận xã hội thuộc lĩnh vực tinh thần của xã hội, nó phản ánh thực tế xã hội. Sức mạnh của dư luận xã hội được quy định bởi tồn tại xã hội. Những biến đổi xã hội là cơ sở để hình thành dư luận xã hội phản ánh quá trình đó.

Nội dung

  1. Chức năng của sư luận xã hội
  2. Bối cảnh chi phối sự hình thành và thể hiện dư luận xã hội ở Việt Nam.
  3. Các yếu tố cần quan tâm.

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự