Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Mục đích, yêu cầu Sơ lược về ngôn ngữ Java

Tác giả: unknown

Mục đích Sơ lược về ngôn ngữ Java

Chương này nhằm giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ java cho các sinh viên đã có kiến thức căn bản về Lập trình hướng đối tượng với C++. Chương này sẽ không đề cập đến tất cả các vấn đề có trong Java mà chỉ giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về ngôn ngữ Java, đủ để các học viên có thể đọc hiểu các chương trình minh họa và làm được các bài tập ứng dung ở các chương sau.

Yêu cầu Sơ lược về ngôn ngữ Java

Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:

 • Trình bày được những vấn đề tổng quan về ngôn ngữ Java như:
  • Đặc điểm và khả năng của ngôn ngữ Java.
  • Khái niệm máy ảo của Java (JVM - Java Virtual Machine ).
  • Vai trò của bộ phát triển ứng dụng JDK (Java Developpment Kit).
  • Phân biệt được hai kiểu chương trình Applet và Application của Java.
  • Các kiểu dữ liệu và các phép toán được hỗ trợ bởi Java.
 • Biên soạn, biên dịch và thực thi thành công chương trình HelloWorld .
 • Sử dụng thành thạo các cấu trúc điều khiển dưới Java như: if, switch, while, do-while, for. 
 • Biết cách nhận đối số của chương trình Java.
 • Biết đổi chuỗi thành số trong Java.
 • Sử dụng được cơ chế ngoại lệ của Java.
 • Biết định nghĩa lớp mới, sử dụng một lớp đã có của Java.
 • Giải thích được cơ chế vào ra với Stream trong Java.
 • Sử dụng thành thạo các phương thức của hai lớp InputStream và OutputStream.
 • Có thể nhập / xuất chuỗi trên một InputStream / OutputStream.
 • Giải thích được cơ chế luồng (Thread).
 • Cài đặt được các luồng trong Java.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự