Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Mục đích, yêu cầu về RPC và RMI

Tác giả: unknown

Mục đích về RPC và RMI

Chương này nhằm giới thiệu cách thức xây dựng các ứng dụng phân tán bằng các cơ chế gọi thủ tục từ xa (RPC - Remote Procedure Call và RMI - Remote Method Invocation)

Yêu cầu RPC và RMI

Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:

  • Định nghĩa được ứng dụng phân tán là gì.
  • Trình bày được kiến trúc của một ứng dụng phân tán xây dựng theo cơ chế gọi thủ tục từ xa (RPC).
  • Trình bày được kiến trúc của một ứng dụng phân tán (hay còn gọi Ứng dụng đối tượng phân tán ) xây dựng theo cơ chế RMI của Java.
  • Trình bày được các cơ chế liên quan khi xây dựng một ứng dụng theo kiểu RMI.
  • Trình bày được cơ chế vận hành của một ứng dụng theo kiểu RMI.
  • Giải thích được vai trò rmiregistry server.
  • Liệt kê được các lớp của java hỗ trợ xây dựng các ứng dụng kiểu RMI.
  • Trình bày chi tiết các bước phải qua khi xây dựng một ứng dụng theo kiểu RMI.
  • Biên soạn, biên dịch và thực thi thành công chương trình minh họa Hello.
  • Phân tích, thiết kế và cài đặt được các chương trình theo cơ chế RMI để giải quyết các vấn đề cụ thể.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự