Giáo trình

Dinh dưỡng người

Science and Technology

Nhu cầu protein của cơ thể

Tác giả: unknown

Nhu cầu protein của cơ thể

Các tổ chức FAO/OMS đã thống nhất dùng phương pháp toàn phần để tính nhu cầu. Phương pháp này dùng để tính gộp lại các nhu cầu khác nhau gồm: lượng mất nitơ không tránh khỏi để duy trì và nhu cầu cho phát triển, để chống đỡ các kích thích.

Lượng mất nitơ không tránh khỏi gồm:

- Lượng mất nitơ theo nước tiểu Uk: tính bằng cách theo dõi lượng nitơ ra theo nước tiểu ở chế độ đủ calo nhưng không có protein, khoảng 3g nitơ/ngày tức là khoảng 46 mg/kg cân nặng ở người chuẩn.

- Lượng mất nitơ theo phân Fk: (cũng đo chế độ 1g nitơ/ngày - 20 mg/kg cân nặng)

- Lượng mất nitơ theo da P (mồ hôi, móng, tóc- khoảng 20 mg/kg cân nặng)

- Nhu cầu cho phát triển C: công trình của Holt cho là lượng N giữ lại bằng 2.9% trọng lượng tăng thêm trong quá trình phát triển ở trẻ em trên một tuổi.

Ảnh hưởng của các kích thích

Nhu cầu toàn bộ: theo FAO/OMS nhu cầu này được tính theo mg N/ kg cân nặng bằng tổng số nhu cầu trên nhân với hệ số 1,1 (tăng thêm 10% nhu cầu) để tính đến việc bù trừ tiêu phí do các kích thích hàng ngày.

K = (Uk + Fk + P + C) x 1,1

Trong đó, K: nhu cầu N theo kg cân nặng/ngày

Uk: lượng mất nitơ không tránh khỏi theo nước tiểu (mg/kg cân nặng/ngày)

Fk: lượng mất nitơ không tránh khỏi theo phân (mg/kg cân nặng/ngày)

P: lượng mất nitơ theo da (mg/kg cân nặng/ngày)

C: lượng tăng nitơ trong thời gian phát triển/kg cân nặng/ngày

1,1: sự tăng thêm 10% để bù trừ tiêu phí do các kích thích gặp trong đời sống hàng ngày.

Nhu cầu theo đạm chuẩn = K x 6,25

Tính theo công thức trên cho người trưởng thành:

(46 + 20 + 20) x 1,1 = 95 mg N/kg cân nặng

Nhu cầu theo đạm chuẩn = 95 mg x 6.25 = 0,59 g/kg

Thêm 20% cho các thay đổi cá biệt → 0,71 g/kg cân nặng

Phương pháp tính trên thể hiện nhu cầu đối với protein chuẩn, nghĩa là với protein hoàn toàn cân đối. Vì thế phải điều chỉnh nhu cầu trên khi biết chất lượng protein ăn vào.

Theo FAO:

- Các nước đã phát triển: NPU = 70 - 80

- Các nước đang phát triển: NPU = 60 - 70

- Các nước có phần ăn cơ bản không phải là ngũ cốc (sắn)

NPU = 50 - 60

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự