GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm hạt PHB (Poly-β-hydroxybutyric acid)

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm hạt PHB (Poly-β-hydroxybutyric acid)

Vật liệu, hoá chất:

        Dung dịch A:   Đen Sudan B (Sudan black B)           0,3 g

Etanol 70%                                      100 ml.

Trộn đều, lắc mạnh, để qua đêm mới sử dụng.

        Dung dịch B:     Xylene

        Dung dịch C: Dung dịch Safranin 0,5% trong nước.

Các bước tiến hành:

        Làm vết bôi, cố định vết bôi.

        Nhuộm bằng dịch A trong 10 phút, rửa nước, thấm khô.

        Dùng dịch  B rửa cho đến khi mất màu.

        Nhuộm bằng dịch C trong 1-2 phút, rửa nước, thấm khô.

        Soi kính: dùng vật kính dầu 100×

Kết quả:

Hạt PHB bắt màu lam đen. Tế bào và các bộ phận khác có màu đỏ.

 
MỤC LỤC