Giáo trình

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Science and Technology

Phân tích khả thi

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh

Mục tiêu

- Xác định rõ vai trò của phân tích khả thi

- Để phân tích khả thi, chúng ta phải thực hiện những công việc gì

- Nắm được một số gợi ý khi phân tích khả thi

Đối với tất cả các hệ thống mới, quy trình xác định yêu cầu thường bắt đầu bằng việc phân tích khả thi. Thông tin đầu vào để phân tích khả thi là các yêu cầu nghiệp vụ, mô tả sơ bộ về hệ thống, cách thức hệ thống hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ. Kết quả của việc phân tích khả thi là một báo cáo để quyết định có nên xây dựng hệ thống đề xuất hay không.

Phân tích khả thi thường tập trung vào:

- Xác định hệ thống có đóng góp vào mục tiêu của tổ chức hay không

- Kiểm tra xem hệ thống có thể được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ hiện tại và ngân sách cho phép.

- Kiểm tra xem liệu hệ thống có được tích hợp với các hệ thống khác đang sử dụng hay không.

Thực hiện phân tích khả thi dựa trên việc đánh giá thông tin, lựa chọn thông tin và viết báo cáo.

Những câu hỏi thường được đặt ra để phân tích khả thi:

- Nếu hệ thống không được cài đặt thì sao?

- Vấn đề xử lý hiện tại như thế nào?

- Hệ thống đề xuất giúp đỡ được gì?

- Vấn đề về tích hợp là gì?

- Công nghệ mới cần dùng là gì? Cần có những kỹ năng gì?

- Những lợi ích mà hệ thống mang lại?

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự