GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Phiếu thông tin về chủng vi sinh vật bảo quản

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Phiếu thông tin về chủng vi sinh vật bảo quản:

 

Đại học Quốc gia Hà NộiTrung tâm Công nghệ Sinh họcBảo tàng Giống chuẩn vi sinh vật (VTCC) Thông tin chung vềchủng vi sinh vật bảo quản

 

1. Nấm sợi           Nấm men            Xạ khuẩn             Vi khuẩn

2. Tên khoa học:

Giống (Genus)                     Loài (Species)                   Dưới loài (Subspecies)

Tên khác nếu có (synnonym):

3. Nguồn phân lập:

    Nơi phân lập:

4. Thời gian bắt đầu bảo quản tại VTCC:

5. Người phân lập:

6. Người cung cấp:                               Nơi cung cấp:              

7. Ký hiệu chủng VTCC:

8. Ký hiệu là lý lịch chủng từ các bảo tàng khác:

    VTCC  <      <       <       <       <

9. Chủng chuẩn (Type)       Chủng tự nhiên (wild)        Đột biến (cụ thể…)     

10. Hình thức sinh sản:

11. Gây bệnh cho: Người        Động vật         Thực vật        Không

12. Dấu chuẩn di truyền (nếu có):

13. Hình thái tế bào, khuẩn lạc:

14. Khả năng ứng dụng:

15. Tài liệu liên quan:

16. Các phương pháp bảo quản:

      Đông khô             Lạnh sâu                 Nitơ lỏng              Cấy truyền

17. Môi trường nuôi cấy thích hợp:

18. Nhiệt độ nuôi cấy thích hợp:

19. Ghi chú:

 
MỤC LỤC