Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Tác động kinh tế - xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam

Tóm tắt

Tác động kinh tế - xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam.Qua các thời kì phát triển kinh tế - xã hội vấn đề nhà ở đô thị càng ngày càng được chú ý đến hơn. Vấn đề kinh tế xã hội là một ảnh hưởng lớn đến phát triển đô thị.

Nội dung

 1. Vấn đề nhà ở đô thị trước và trong thời kì đổi mới
  1. Thời kì trước đổi mới(1954 – 1985) hay là thời kì bao cấp về nhà ở
  2. Thời kì đổi mới (1986 đến nay) những chuyển biến to lớn trong lĩnh vực nhà ở đô thị.
 2. Động thái của quá trình sản xuất nhà ở đô thị - sự đa dạng hóa các loại hình và chủ thể sản xuất nhà ở.
  1. Xây dựng và phát triển nhà ở khu vực công cộng (khu vực chính quy)
  2. Sản xuất nhà ở của khu vực tư nhân
  3. Phát triển nhà ở thuộc khu vực “liên kết xã hội”
  4. Vấn đề nhà ở của khu cư trú lấn chiếm, bất quy tắc
 3. Đối mới và sự phát triển tiếp tục lĩnh vực nhà ở đô thị - những trở lực và triển vọng.
  1. Một thập niên phát triển nhà ở đô thị trong thời kì đổi mới
  2. Những vấn đề trở lực cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết
  3. Kiến nghị cho một triển vọng phát triển bền vững lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam

Chi tiết xem tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự