Giáo trình

Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành kinh tế

Social Sciences

Tài liệu cần đọc, môn học tiếng Việt ngành kinh tế

Tác giả: Đỗ Hồng Dương

Tài liệu cần đọc

Từ khóa: tài liệu cần đọc, readings, Tiếng Việt ngành kinh tế

Readings: - Tiếng Việt ngành kinh tế (Đỗ Hồng Dương), VOER tại địa chỉ http://voer.edu.vn/content/col10509/latest/

- Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế thương mại (Nguyễn Chí Quế)