Giáo trình

Khoá học: Vi sinh vật học môi trường

Science and Technology

Tài liệu cần đọc

Tác giả: Ngô Tự Thành

- Vi sinh vật học (Nguyễn Lân Dũng), VOER trang 458-494; 519;

- Brock Biology of Microorganisms (M.T. Madigan, J.M. Martinko), Eleventh Edition, 2006; trang 909-913

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự